Име на проекта: СОММИЛАБОР Sommilabour

Код на проекта: 16.4.2.100 – ROBG185

Стойност на финансиране от ЕС: 420,867.84 EURO-ЕФРР

Проект „Sommilabour“ е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България, Приоритетна ос 4 – Квалифициран и включителен регион, Специфична цел 4.1 Насърчаване на трансграничната интеграция в сферата на заетостта и трудовата мобилност.

Целна  проекта : Увеличаване на заетостта в трансграничния регион чрез организиране на семинари (курсове)  по сомелиерство. Инвестиране в човешки капитал и мобилност на работна сила и  инициативи в областта на продажбите, предлагане и популяризиране на вино.

Партньори:
Водещ Бенефициент: Национална Асоциация на вината , Сухиндол, България

Бенефициент 2: Румънска асоциация за Трансфер на технологиитеи иновации- АРОТТ , Крайова , Румъния.  Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare – ARoTT

  • Ул. Щефан чел Маре 12
  • Телефон: (+40)251.417740
  • Email: office@ipacv.ro